NIE dla Europy bez stali


 • 2016-11-09

  9 listopada 2016 ponad 15 000 pracowników przemysłu stalowego wyszło na ulice Brukseli by powiedzieć „Nie dla Europy bez stali.” Szli z żądaniem konkretnego działania, zapewniającego przyszłość tego sektora i zatrudnienia w Europie, podkreślając niezbędną rolę, jaką odgrywa europejski przemysł stalowy i jego kluczowe miejsce w łańcuchu wartości przemysłowej.

  "Stal ma kluczowe znaczenie dla europejskiego przemysłu. Sektor nie tylko zapewnia zatrudnienie ponad 330 000 pracowników, ale również odgrywa istotną rolę w pierwszym etapie łańcucha wartości przemysłowych i wytwarzaniu wielu produktów przemysłowych. Musimy zabezpieczyć przyszłość europejskiej stali i ochronić ją przed importem stali po cenach dumpingowych, zapewnić silne instrumenty ochrony handlu i systemu handlu emisjami, wspierające zatrudnienie i środowisko. Ponadto Europa potrzebuje rozpaczliwie wdrożenia europejskiego planu działania dla przemysłu stalowego. Jeśli chcemy zabezpieczyć przyszłość dla naszego sektora stalowego, zatrudnienie i umiejętności, które budowaliśmy w Europie przez wiele dziesięcioleci - należy zatrzymać restrukturyzację” - powiedział Luc Triangle - Sekretarz Generalny industriAll European Trade Union.

  W ciągu ostatnich siedmiu lat Europejski przemysł stalowy stracił ponad 80 000 miejsc pracy. Obecnie zatrudnienie stoi na najniższym w historii poziomie 330 000, z rosnącą niepewnością widniejącą na horyzoncie. Zdolność produkcyjna sektora w Europie musi być zachowana w celu utrzymania konkurencyjnej bazy przemysłowej. Dalsza restrukturyzacja nie jest rozwiązaniem, ponieważ będzie służyć tylko dalszemu osłabianiu europejskiego sektora stalowego.


  Pod szyldem industriAll Europe, manifestanci szli z następującymi żądaniami:

  1. Nie dla dumpingu, Tak dla sprawiedliwego handlu!
  Europejska stal powinna być przedmiotem obrotu po uczciwych, niewypaczonych cenach, gwarantującego równe szanse na poziomie międzynarodowym. Nie akceptujemy europejskiej polityki, która nie kreuje tych równych szans!

  2. System handlu emisjami, wspierający środowisko i zatrudnienie.
  IndustriAll Europe wspiera cele dekarbonizacji przemysłu i zielone miejsca pracy. Jednak organizowanie i zapewnienie sprawiedliwej przemiany nie może odbywać się ze szkodą dla liderów w zakresie ochrony środowiska, takich jak europejskie huty. Niezbędnym jest podjęcie środków w celu zapobieżenia szkodliwemu prawodawstwu!

  3. Skuteczne instrumenty obronne w handlu.
  Europejski przemysłu, a w szczególności przemysł stalowy potrzebuje ochrony przed wyrobami, produkowanymi przez firmy nieprzestrzegające zasad uczciwej konkurencji i norm środowiskowych lub społecznych!

  4. Aktywna polityka przemysłowej dla przemysłu stalowego.
  Komisja Europejska musi uznać zasadniczą rolę przemysłu stalowego w odbudowie europejskiego przemysłu i zobowiązać się wreszcie do realizacji „Planu działania dla przemysłu stalowego”!

  5. Więcej i lepsze miejsca pracy.
  Kryzys finansowy pokazał, że przemysł jest szkieletem europejskiej gospodarki i tworzy wiele pośrednich miejsc pracy w łańcuchu wartości. Ochrona i zwiększenie zatrudnienia w przemyśle musi być priorytetem numer jeden!

  6. Zwiększenie zdolności produkcyjnych.
  Nie dla redukcji zdolności produkcyjnych europejskiego przemysłu stalowego - tak dla modernizacji!  Wzywamy Komisję Europejską, do stworzenia równych szans dla europejskich producentów stali na rynku światowym. Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca Statusu Gospodarki Rynkowej Chin ma zatem kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora stalowego i innych powiązanych sektorów doznających szkody z powodu nieuczciwego importu po cenach dumpingowych. Nie przyjmiemy propozycji alternatywnych rozwiązań, dalekich od naszych żądań stworzenia równych szans dla europejskiego sektora stalowego. "Zezwolenie na import stali po cenach dumpingowych na europejskie rynki nie może być udziałem europejskiego handlu lub polityki przemysłowej. To zrujnuje przemysł i miejsca pracy. Niezbędnym działaniem, które należy podjąć jest uzgodnienie polityki chroniącej zatrudnienie i zdolność produkcyjną. Nie niszczyć naszego przemysłu, chronić i wzmocnić go!" - mówił Luc Triangle. Jeśli chodzi o ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska, europejski sektor stalowy ucierpiał z powodu niejasności dot. Zobowiązań nałożonych na sektor przez europejski system handlu uprawnieniami do emisji. Mimo negatywnych skutków ubocznych europejscy producenci stali są pośród liderów ochrony środowiska i w zakresie redukcji emisji. Ekonomicznie zgubne dla Europy i szkodliwe dla globalnego klimatu byłoby, gdyby Unia Europejska straciła jeszcze więcej hut na rzecz krajów niezobowiązanych progresywnym ustawodawstwem, które ma miejsce w Europie.

  Nadszedł czas działania dla Unii Europejskiej i dotrzymania obietnicy by zapewnić, że nigdy nie będzie Europy bez stali.

  Źródło: www.sekretariatmetalowcow.pl